ᑐᖕᖓᓱᒋᑦ ᖃᔭᕆᐊᓕᐅᕐᑏᑦ ᓈᕐ-ᐅᐃᔅᑯᓐᓄᑦ

ᑲᒻᐸᓂ ᐱᒋᐊᕐᑐᕕᓂᖅ 1945ᒥ ᑭᖕᖑᒪᑦᓯᔪᑦ ᐱᑦᔪᑎᒋᑦᓱᒋᑦ, ᒪᙯᑦᑏᑦ, ᐃᖃᓪᓕᐊᑏᑦ, ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᑏᑦ, ᐃᓛᕐᑎᓯᔩᑦ ᒪᓕᒐᖏᑦ, ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᓂᓪᓗ ᐅᓯᔩᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᖓᓄᑦ.

ᖃᔭᕆᐊᓕᐅᕐᑏᑦ ᓈ-ᐅᐃᔅᑯᑦ ᑲᔪᓯᕗᑦ ᐱᒋᐊᓕᕐᓂᕋᒥᓂᑦ ᐅᓪᓗᒥᓗ ᖃᔭᕆᐊᓕᐅᕐᓂᐸᐅᕗᑦ ᓇᐹᕐᑐᕕᓂᕐᒥᒃ “cedar”ᒥᒃ ᕿᔪᖃᕐᓱᑎᒃ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ, ᐊᕙᑎᓂᓪᓗ ᐊᑦᔨᒌᖏᑐᓂᒃ ᐅᑦᑐᕋᐅᑎᓂᒃ ᓴᓇᒍᓐᓇᓱᑎᒃ.

ᖃᔭᕆᐊᖅ ᓈ-ᐅᐃᔅᑯᑦ ᓴᓇᔭᕕᓂᖓ ᕿᔪᒻᒧᑦ ᑐᐱᑦᓴᔭᕐᒧᓗ, ᖃᐅᔨᒪᒍᒃ ᖃᓄᕐᑑᑕᐅᒍᓯᖓ ᓴᓇᔭᐅᓂᖓᓗ ᐱᑦᓯᐊᑕᐅᒪᓪᓚᕆᒻᒪᑦ. ᓂᐅᕕᑐᐊᕋᕕᑦ ᖃᔭᕆᐊᒥᒃ ᓈᕐ-ᐅᐃᔅᒥᒃ, ᓂᐅᕕᕐᖁᑎᑦ ᐃᓕᑦᓯᓇᕐᑐᒥᒃ, ᐊᑦᑕᓇᐃᑦᑐᒥ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᐊᒥᓱᑐᕈᓐᓇᑐᒥᒃ.